ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN XÉT TUYỂN

Nếu cần thay đổi/kiểm tra thông tin, thí sinh gửi yêu cầu về địa chỉ email: xettuyenhocba@vanlanguni.edu.vn theo nội dung sau:

  • Họ và tên thí sinh
  • CMND/CCCD
  • Điện thoại liên lạc
  • Thông tin cần thay đổi

Nếu cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh theo số điện thoại: (028) 3837 4596